Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thánh Hóa
trước đây kế tiếp

Thánh Hóa

Tiến trình của sự trở nên sạch tội lỗi, thanh khiết, thanh sạch và thánh thiện qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (MôiSe 6:59–60).