Ti Mô Thê
    Footnotes
    Theme

    Ti Mô Thê

    Trong Tân Ước, một người đồng hành truyền giáo trẻ của Phao Lô trong thời gian giáo vụ của Phao Lô (CVCSĐ 16:1–3; 2 TMThê 1:1–5); Con trai của một người cha Hy Lạp và người mẹ Do Thái; ông và cha mẹ ông sống ở Lít Trơ.

    Phao Lô nói về Ti Mô Thê như là “con thật của ông trong đức tin” (1 TMThê 1:2, 18; 2 TMThê 1:2). Ti Mô Thê có lẽ là người phụ tá tín cẩn và có khả năng nhất của Phao Lô (PhiLíp 2:19–23).