Tin Đồn
    Footnotes
    Theme

    Tin Đồn

    Sa Tan loan truyền các tin đồn và những sự tranh chấp—đôi khi căn cứ vào một phần sự thật—để làm cho loài người chống lại Thượng Đế và tất cả những điều tốt lành (HLMan 16:22; JS—LS 1:1). Một trong những điềm triệu chỉ về Sự Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô là dân chúng sẽ nghe về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh (MTƠ 24:6; GLGƯ 45:26; JS—MTƠ 1:23).