Bảng Khắc Bằng Vàng, Các
    Footnotes
    Theme

    Bảng Khắc Bằng Vàng, Các

    Một biên sử được ghi chép trên các bảng khắc bằng vàng. Nó kể lại câu chuyện về hai nền văn minh vĩ đại trên các lục địa Mỹ Châu. Joseph Smith phiên dịch và xuất bản một phần các bảng khắc này. Bản phiên dịch này được gọi là Sách Mặc Môn. (Muốn biết thêm chi tiết, xin xem “Lời Giới Thiệu” và “Chứng Ngôn của Tiên Tri Joseph Smith” trong Sách Mặc Môn.)