Thánh Thư
Lời Giới Thiệu
Cước Chú

Hide Footnotes

Nền

Lời Giới Thiệu

Sách Mặc Môn là một quyển thánh thư như Kinh Thánh. Sách này là một biên sử ghi lại những sự giao tiếp của Thượng Đế với các dân cư thời xưa ở Châu Mỹ và sách chứa đựng phúc âm trọn vẹn vĩnh viễn.

Sách do nhiều vị tiên tri thời xưa ghi chép lại bằng tinh thần tiên tri và mặc khải. Những lời của họ, được ghi chép trên các bảng khắc bằng vàng, do một vị tiên tri—sử gia tên là Mặc Môn trích dẫn và tóm lược lại. Biên sử này kể lại hai nền văn minh vĩ đại. Một xuất phát từ Giê Ru Sa Lem vào năm 600 trước T.C. và sau đó bị phân chia ra thành hai dân tộc, có tên là dân Nê Phi và dân La Man. Nền văn minh kia đến trước đó lâu hơn, vào thời kỳ mà Chúa làm lộn xộn các ngôn ngữ ở Tháp Ba Bên. Nhóm này được gọi là dân Gia Rết. Sau hàng ngàn năm, tất cả đều bị hủy diệt ngoại trừ dân La Man, và họ là trong số các tổ tiên của dân Da Đỏ Châu Mỹ.

Biến cố quan trọng nhất được ghi lại trong Sách Mặc Môn là việc Chúa Giê Su Ky Tô thân hành thực hiện giáo vụ của Ngài giữa dân Nê Phi sau khi Ngài phục sinh. Sách mang lại các giáo lý phúc âm, phác họa kế hoạch cứu rỗi và cho loài người biết phải làm gì để nhận được sự bình an trong cuộc sống này và nhận được sự cứu rỗi vĩnh cửu trong cuộc sống tới.

Sau khi Mặc Môn hoàn tất việc ghi chép, ông giao truyện ký cho con trai của mình là Mô Rô Ni, và Mô Rô Ni ghi chép thêm một vài lời riêng của ông rồi đem cất giấu các bảng khắc trên ngọn Đồi Cơ Mô Ra. Vào ngày 21 tháng Chín năm 1823, cũng chính vị Mô Rô Ni này, lúc đó là một nhân vật phục sinh và vinh hiển, hiện đến cùng Tiên Tri Joseph Smith và chỉ dạy ông về biên sử thời xưa này và việc phiên dịch biên sử này ra tiếng Anh.

Đến kỳ định, các bảng khắc đã được giao cho Joseph Smith và ông đã phiên dịch các bảng khắc này bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Biên sử này hiện nay được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chính là một chứng thư mới và bổ túc thêm rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống và rằng tất cả những ai đến cùng Ngài và tuân theo các luật pháp cùng các giáo lễ phúc âm của Ngài đều có thể được cứu rỗi.

Khi đề cập đến biên sử này, Tiên Tri Joseph Smith đã nói: “Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.”

Ngoài Joseph Smith ra, Chúa còn cho mười một người khác thấy các bảng khắc bằng vàng để họ làm nhân chứng đặc biệt về lẽ thật và tính chất thiêng liêng của Sách Mặc Môn. Những chứng từ của họ được gồm vào trong phần giới thiệu này với tựa đề “Chứng Ngôn của Ba Nhân Chứng” và “Chứng Ngôn của Tám Nhân Chứng.”

Chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người ở khắp nơi hãy đọc quyển Sách Mặc Môn này, suy ngẫm trong lòng về những lời giảng dạy trong sách, và rồi cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem sách này có đúng thật không. Những ai theo đuổi con đường này và cầu vấn với đức tin sẽ nhận được chứng ngôn về lẽ thật và tính chất thiêng liêng của sách bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. (Xem Mô Rô Ni 10:3–5.)

Những ai nhận được sự làm chứng thiêng liêng này từ Đức Thánh Linh cũng sẽ nhờ bởi cùng một quyền năng như vậy mà biết được rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian, rằng Joseph Smith là vị mặc khải và tiên tri của Ngài trong những ngày sau cùng này và rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc của Chúa một lần nữa đã được thiết lập lại trên thế gian để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Đấng Mê Si.