Thánh Thư
  Các Hình Minh Họa
  Footnotes
  Theme

  Các Hình Minh Họa

  Christ and the rich young ruler

  Chúa Giê Su Ky Tô

  Tranh của Heinrich Hofmann

  Joseph Smith Jr.

  Tiên Tri Joseph Smith

  Tranh của Alvin Gittins

  Xem “Chứng Ngôn của Tiên Tri Joseph Smith,” các trang ⅩⅠ–ⅩⅤ

  Liahona

  Lê Hi khám phá ra Li A Hô Na

  Tranh của Arnold Friberg

  Xem 1 Nê Phi 16, các trang 43–47

  Lehi and His People Arrive in the Promised Land

  Lê Hi và những người của ông đến đất hứa

  Tranh của Arnold Friberg

  Xem 1 Nê Phi 18, các trang 53–56

  Alma Baptizing in the Waters of Mormon

  An Ma làm phép báp têm trong Dòng Suối Mặc Môn

  Tranh của Arnold Friberg

  Xem Mô Si A 18, các trang 240–244

  Samuel the Lamanite Prophesies

  Sa Mu Ên Người La Man tiên tri

  Tranh của Arnold Friberg

  Xem Hê La Man 16, các trang 550–552

  Jesus Christ Visits the Americas

  Chúa Giê Su Ky Tô viếng thăm Mỹ Châu

  Tranh của John Scott

  Xem 3 Nê Phi 11, các trang 579–583

  Moroni Burying the Plates

  Mô Rô Ni chôn giấu biên sử dân Nê Phi

  Tranh của Tom Lovell

  Xem Mặc Môn 8, các trang 649–654