Thánh Thư
Các Hình Minh Họa

Các Hình Minh Họa

Christ and the rich young ruler

Chúa Giê Su Ky Tô

Tranh của Heinrich Hofmann

Joseph Smith Jr.

Tiên Tri Joseph Smith

Tranh của Alvin Gittins

Xem “Chứng Ngôn của Tiên Tri Joseph Smith,” các trang ⅩⅠ–ⅩⅤ

Liahona

Lê Hi khám phá ra Li A Hô Na

Tranh của Arnold Friberg

Xem 1 Nê Phi 16, các trang 43–47

Lehi and His People Arrive in the Promised Land

Lê Hi và những người của ông đến đất hứa

Tranh của Arnold Friberg

Xem 1 Nê Phi 18, các trang 53–56

Alma Baptizing in the Waters of Mormon

An Ma làm phép báp têm trong Dòng Suối Mặc Môn

Tranh của Arnold Friberg

Xem Mô Si A 18, các trang 240–244

Samuel the Lamanite Prophesies

Sa Mu Ên Người La Man tiên tri

Tranh của Arnold Friberg

Xem Hê La Man 16, các trang 550–552

Jesus Christ Visits the Americas

Chúa Giê Su Ky Tô viếng thăm Mỹ Châu

Tranh của John Scott

Xem 3 Nê Phi 11, các trang 579–583

Moroni Burying the Plates

Mô Rô Ni chôn giấu biên sử dân Nê Phi

Tranh của Tom Lovell

Xem Mặc Môn 8, các trang 649–654