Thánh Thư
Trang Tựa


Sách Mặc Môn

Một Chứng Thư Khác về
Chúa Giê Su Ky Tô

Do
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
của Chúa Giê Su Ky Tô
Xuất Bản

Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ

Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Anh được xuất bản
ở Palmyra, New York, Hoa Kỳ, vào năm 1830