Thánh Thư
  Trang Tựa
  Footnotes
  Theme

  Sách Mặc Môn

  Một Chứng Thư Khác về
  Chúa Giê Su Ky Tô

  Do
  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô
  Xuất Bản

  Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ

  Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Anh được xuất bản
  ở Palmyra, New York, Hoa Kỳ, vào năm 1830