nửa tựa đề
  Footnotes

  Sách
  Mặc Môn

  Một Chứng
  Thư Khác
  về
  Chúa Giê Su Ky Tô

  Xuất Bản
  do Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô

  Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ