Thánh Thư
Chứng Ngôn của Tám Nhân Chứng
trước đây kế tiếp

Chứng Ngôn của Tám Nhân Chứng

Xin cáo tri cùng tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc, là những người mà tác phẩm này sẽ đến: Rằng Joseph Smith, Jr., dịch giả của tác phẩm này, đã cho chúng tôi thấy các bảng khắc như đã được đề cập tới, những bảng khắc này có hình dạng bề ngoài bằng vàng, và chúng tôi đã được sờ tận tay vào những miếng bảng khắc mà ông Smith đã dịch; chúng tôi cũng đã thấy những hình chạm trổ trên các bảng khắc ấy, tất cả đều có hình dạng của tác phẩm cổ xưa và theo một lối thủ công tinh xảo. Và chúng tôi xin làm chứng về những điều này với lời lẽ nghiêm chỉnh rằng, ông Smith đã cho chúng tôi xem, vì chúng tôi đã thấy và cầm lên nên biết chắc chắn rằng ông Smith đã nhận được những bảng khắc nói trên. Chúng tôi xin lấy danh dự mà làm chứng trước thế giới rằng, chúng tôi đã thấy. Và chúng tôi không nói dối, xin Thượng Đế chứng giám cho điều này.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer, Jr.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith, Sr.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith