Hê Rốt
    Footnotes
    Theme

    Hê Rốt

    Một gia đình của những người cai trị ở Giu Đê gần thời đại của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ là những nhân vật quan trọng trong nhiều sự kiện ở thời Tân Ước. Gia đình này được thành lập bởi Hê Rốt Đại Đế, là người đã sợ sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi (MTƠ 2:3) và ra lệnh tàn sát các trẻ sơ sinh tại Bết Lê Hem. Các con trai của ông gồm có A Rích Tô Bu; Hê Rốt Phi Líp (MTƠ 14:3; Mác 6:17); Hê Rốt An Ti Pa, là vua chư hầu (MTƠ 14:1; LuCa 9:7; còn được gọi là vua Hê Rốt, Mác 6:14); A Chê La U (MTƠ 2:22); và Phi Líp, vua chư hầu của Ti Be Rơ (LuCa 3:1). Hê Rốt Ạc Ríp Ba Đệ Nhất (CVCSĐ 12:1–23) và em gái của mình là Hê Rô Đia (MTƠ 14:3; Mác 6:17) là con cái của A Rích Tô Bu. Hê Rốt Ạc Ríp Ba Đệ Nhất có mấy đứa con cũng được nói đến trong Kinh Tân Ước, kể cả Hê Rốt Ạc Ríp Ba Đệ Nhị (CVCSĐ 25:13), Bê Rê Nít (CVCSĐ 25:13), và Đơ Ru Si, vợ của Phê Lít (CVCSĐ 24:24).