Lời Thề
    Footnotes
    Theme

    Lời Thề

    Như được dùng trong thánh thư, thường thường là một giao ước hay lời hứa thiêng liêng. Tuy nhiên, những kẻ tà ác, kể cả Sa Tan và quỷ sứ của nó, cũng lập lời thề để thực hiện các mục đích gian ác của chúng. Trong thời Cựu Ước, những lời thề có thể được chấp nhận; tuy nhiên, Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy rằng loài người không được thề trong danh của Thượng Đế hay các vật sáng tạo của Ngài (MTƠ 5:33–37).