E Xơ Ra
  Footnotes
  Theme

  E Xơ Ra

  Một thầy tư tế và thầy thông giáo trong Cựu Ước đã mang một số dân Do Thái trở lại Giê Ru Sa Lem từ sự tù đày ở Ba Bi Lôn (EXơRa 7–10; NêHêMi 8; 12). Năm 458 trước T.C., ông được Ạt Ta Xét Xe, vua Phe Rơ Sơ, cho phép đem bất cứ những người Do Thái bị lưu đày nào muốn đi đến Giê Ru Sa Lem (EXơRa 7:12–26).

  Trước thời E Xơ Ra, các thầy tư tế hầu như hoàn toàn kiểm soát việc đọc bộ sưu tập các thánh thư được gọi là “luật pháp.” E Xơ Ra đã giúp làm cho các thánh thư này có sẵn cho mọi người Do Thái. Việc đọc công khai “sách luật pháp” cuối cùng đã trở thành trọng tâm của cuộc sống dân tộc Do Thái. Có lẽ sự giảng dạy lớn lao nhất của E Xơ Ra phát xuất từ tấm gương của ông trong việc chuẩn bị tâm hồn mình tìm kiếm luật pháp của Chúa, tuân theo, và dạy cho những người khác biết luật pháp này (EXơRa 7:10).

  Sách E Xơ Ra

  Các chương 1–6 diễn tả các biến cố đã xảy ra từ sáu mươi đến tám mươi năm trước khi E Xơ Ra tới Giê Ru Sa Lem—chiếu chỉ của Si Ru vào năm 537 trước T.C. và sự trở về của dân Do Thái dưới sự hướng dẫn của Xô Rô Ba Bên. Các chương 7–10 cho thấy việc E Xơ Ra đi tới Giê Ru Sa Lem. Ông, và những người đi chung với ông, đã nhịn ăn và cầu nguyện để xin sự che chở. Tại Giê Ru Sa Lem họ tìm thấy nhiều người Do Thái là những người đã đi tới Giê Ru Sa Lem trước đó dưới sự hướng dẫn của Xô Rô Ba Bên và họ đã kết hôn với những người phụ nữ bên ngoài giao ước, và do đó họ đã tự làm ô uế mình. E Xơ Ra cầu nguyện cho họ và đặt họ dưới giao ước là phải ly dị những người vợ này. Lịch sử về sau của E Xơ Ra được tìm thấy trong sách Nê Hê Mi.