Thầy Thông Giáo
    Footnotes
    Theme

    Thầy Thông Giáo

    Cựu Ước và Tân Ước dùng danh từ này trong các cách thức hơi khác nhau: (1) Trong Cựu Ước, trách nhiệm chính của thầy thông giáo là sao chép các thánh thư (GRMi 8:8). (2) Các thầy thông giáo thường được nói đến trong Tân Ước và đôi khi được gọi là thầy dạy luật. Họ phát triển luật pháp từng chi tiết và áp dụng nó theo những hoàn cảnh trong thời họ (MTƠ 13:52; Mác 2:16–17; 11:17–18; LuCa 11:44–53; 20:46–47).