Thiên Sứ
  Footnotes
  Theme

  Thiên Sứ

  Có hai loại nhân thể trên thiên thượng được gọi là thiên sứ: những người có linh hồn và những người có thể xác bằng xương và thịt. Những thiên sứ chỉ có linh hồn thôi là những người chưa nhận được một thể xác bằng xương và thịt, hoặc họ là những linh hồn có lần đã nhận được thể xác hữu diệt và đang chờ đợi sự phục sinh. Những thiên sứ có thể xác bằng xương và thịt là những người đã được phục sinh từ cõi chết hoặc là đã được biến đổi.

  Có nhiều câu tham khảo trong thánh thư đề cập đến việc làm của các thiên sứ. Đôi khi các thiên sứ nói bằng một giọng nói như sấm sét khi họ rao truyền các sứ điệp của Thượng Đế (MôSiA 27:11–16). Những người trần thế ngay chính cũng có thể được gọi là các thiên sứ (BDJS, STKý 19:15 [Phụ Lục]). Một số thiên sứ phục vụ chung quanh ngai của Thượng Đế trên thiên thượng (AnMa 36:22).

  Thánh thư cũng còn nói về các thiên sứ của quỷ dữ. Đây là những linh hồn đã theo Lu Xi Phe và đã bị loại ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế trong cuộc sống tiền dương thế và bị quăng xuống thế gian (KHuyền 12:1–9; 2 NêPhi 9:9, 16; GLGƯ 29:36–37).