Sông Giô Đanh
    Footnotes
    Theme

    Sông Giô Đanh

    Sông Giô Đanh chạy dài từ biển Ga Li Lê đến Biển Chết. Sông dài 160 cây số và được tạo thành bởi sự kết hợp của nhiều con suối chảy ra từ Núi Hẹt Môn. Đây là con sông quan trọng nhất ở Y Sơ Ra Ên

    Hai sự kiện quan trọng có liên quan đến con sông này là việc Chúa rẽ nước sông ra để cho dân Y Sơ Ra Ên băng qua (GiôSuê 3:14–17) và phép báp têm của Chúa Giê Su Ky Tô (MTƠ 3:13–17; 1 NêPhi 10:9).