Bức Thư của Phao Lô, Các
  Footnotes
  Theme

  Bức Thư của Phao Lô, Các

  Mười bốn cuốn sách trong Tân Ước mà nguyên thủy là các bức thư do Sứ Đồ Phao Lô viết cho các tín hữu của Giáo Hội. Những cuốn sách này có thể được chia thành các nhóm như sau:

  1 và 2 Tê Sa Lô Ni Ca (50–51 sau T.C.)

  Phao Lô viết các bức thư này cho người Tê Sa Lô Ni Ca từ thành Cô Rinh Tô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Việc làm của ông ở Tê Sa Lô Ni Ca được diễn tả trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17. Ông muốn trở lại Tê Sa Lô Ni Ca, nhưng ông không thể đến được (1 TSLNCa 2:18). Vì thế ông đã gửi Ti Mô Thê đến để làm phấn khởi những người cải đạo và đem tin về cho ông biết họ sống ra sao. Bức thư thứ nhất là kết quả của sự cám ơn của ông về sự trở lại của Ti Mô Thê. Bức thư thứ hai được viết trong một thời gian ngắn sau đó.

  1 và 2 Cô Rinh Tô, Ga La Ti, Rô Ma (55–57 sau T.C.)

  Phao Lô viết các bức thư gửi cho người Cô Rinh Tô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông để trả lời những thắc mắc và sửa chữa lại sự hỗn loạn giữa các Thánh Hữu ở Cô Rinh Tô.

  Bức thư gửi cho người Ga La Ti có lẽ đã được viết cho nhiều đơn vị Giáo Hội khắp xứ Ga La Ti. Có một số tín hữu của Giáo Hội đã bỏ phúc âm để theo luật pháp của người Do Thái. Trong bức thư này, Phao Lô đã giải thích về mục đích của luật pháp Môi Se và giá trị của một tôn giáo thuộc linh.

  Phao Lô viết bức thư gửi cho người La Mã (Rô Ma) từ thành Cô Rinh Tô, một phần là để chuẩn bị cho các Thánh Hữu La Mã chuyến viếng thăm mà ông hy vọng là sẽ đến viếng họ được. Bức thư này cũng tái xác nhận các giáo lý mà một số người Do Thái đã cải đạo về với Ky Tô Giáo đang tranh luận.

  Phi Líp, Cô Lô Se, Ê Phê Sô, Phi Lê Môn, Hê Bô Rô (60–62 sau T.C.)

  Phao Lô viết những bức thư này trong khi ông đang bị cầm tù lần thứ nhất tại La Mã.

  Phao Lô viết bức thư gửi cho người Phi Líp cốt yếu là để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu thương của ông đối với các Thánh Hữu người Phi Líp và để làm phấn khởi họ khỏi cơn thất vọng vì sự bị cầm tù lâu của ông.

  Phao Lô viết bức thư gửi cho người Cô Lô Se vì theo một bản báo cáo cho thấy rằng các Thánh Hữu người Cô Lô Se đang sa vào lỗi lầm trầm trọng. Họ tin rằng sự hoàn hảo có được bằng cách nghiêm chỉnh tuân theo các giáo lễ bề ngoài mà thôi thay vì phải tuân hành theo sự phát triển đặc tính giống như Đấng Ky Tô.

  Bức thư gửi cho người Ê Phê Sô rất quan trọng, vì nó chứa đựng những lời giảng dạy của Phao Lô về Giáo Hội của Đấng Ky Tô.

  Bức thư gửi cho Phi Lê Môn là một bức thư riêng về Ô Nê Sim, một kẻ nô lệ đã cướp bóc chủ mình là Phi Lê Môn và chạy trốn tới La Mã. Phao Lô gửi Ô Nê Sim trả lại cho Phi Lê Môn với bức thư này xin Phi Lê Môn tha thứ cho Ô Nê Sim.

  Phao Lô viết bức thư cho người Hê Bơ Rơ để gửi các tín hữu người Do Thái của Giáo Hội để thuyết phục cho họ biết rằng luật pháp Môi Se đã được làm trọn trong Đấng Ky Tô và luật pháp phúc âm của Đấng Ky Tô đã thay thế luật pháp ấy.

  1 và 2 Ti Mô Thê, Tít (64–65 sau T.C.)

  Phao Lô viết các bức thư này sau khi ông được thả ra khỏi tù ở La Mã lần thứ nhất.

  Phao Lô hành trình đến Ê Phê Sô, là nơi ông để Ti Mô Thê ở lại để ngăn chặn sự bành trướng một số hình thức nghi ngờ về giáo lý phúc âm, và ông định sau đó sẽ trở lại. Ông viết bức thư thứ nhất cho Ti Mô Thê, có lẽ là từ xứ Ma Xê Đoan, để khuyên nhủ và khuyến khích Ti Mô Thê trong việc làm tròn bổn phận của mình.

  Phao Lô viết bức thư cho Tít trong thời gian ông không bị cầm tù. Có lẽ ông đã viếng thăm Cơ Rết là nơi Tít đang phục vụ. Bức thư này phần chính nói về việc sống ngay chính và kỷ luật trong Giáo Hội.

  Phao Lô viết bức thư thứ hai cho Ti Mô Thê trong khi ở trong tù lần thứ hai, chẳng bao lâu trước khi sự tuẫn đạo của Phao Lô. Bức thư này chứa đựng những lời cuối cùng của Phao Lô và cho thấy được sự can đảm và lòng tin cậy kỳ diệu của ông khi ông đang đương đầu cái chết.