Xác Thịt
    Footnotes
    Theme

    Xác Thịt

    Một điều gì đó không phải thuộc linh; nhất là chữ này có thể được dùng với ý nghĩa trần tục và vật chất (GLGƯ 67:10) hoặc thế tục, xác thịt và nhục dục (MôSiA 16:10–12)