Mặc Môn, Tín Đồ
    Footnotes
    Theme

    Mặc Môn, Tín Đồ

    Tục danh Mặc Môn đã được những người không phải là tín hữu của Giáo Hội đặt ra để gọi các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Danh hiệu này phát xuất từ quyển thánh thư thiêng liêng do một vị tiên tri thời xưa là Mặc Môn sưu tập và có tựa đề là Sách Mặc Môn. Cái tên được Chúa ban cho mà qua đó các thánh hữu của Giáo Hội cần phải được gọi là “Thánh Hữu”. Tên đúng của Giáo Hội là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.