Thập Tự Giá
    Footnotes
    Theme

    Thập Tự Giá

    Cái khung bằng gỗ mà trên đó Chúa Giê Su Ky Tô đã bị đóng đinh (Mác 15:20–26). Nhiều người trên thế gian ngày nay coi thập tự giá này là một biểu tượng về Sự Đóng Đinh trên Thập Tự Giá và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô; tuy nhiên, Chúa đã thiết lập các biểu tượng riêng của Ngài cho Sự Đóng Đinh trên Thập Tự Giá và sự hy sinh của Ngài—đó là bánh và nước của Tiệc Thánh (MTƠ 26:26–28; GLGƯ 20:40, 75–79). Trong thánh thư, những ai vác thập tự giá của mình là những người yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô rất nhiều đến nỗi họ tự bỏ những điều không tin kính và mọi dục vọng thế gian để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (BDJS, MTƠ 16:25–26 [Phụ Lục]).