BDJS, Ma Thi Ơ 16
  Footnotes
  Theme

  BDJS, Ma Thi Ơ 16:25–29. So Sánh Ma Thi Ơ 16:24–26

  Chúa Giê Su giải thích ý nghĩa của cụm từ “vác thập tự giá của một người” là từ bỏ sự không tin kính và sự tham muốn của thế gian và tuân giữ các điều giáo lệnh của Ngài.

  25 Thế rồi Chúa Giê Su phán cùng các môn đồ của Ngài rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì hãy từ bỏ chính mình, và vác thập tự giá của mình và theo ta.

  26 Và này việc một người vác thập tự giá của mình là từ bỏ tất cả mọi sự không tin kính và mọi dục vọng của thế gian, và tuân giữ các giáo lệnh của ta.

  27 Đừng vi phạm các giáo lệnh của ta vì để cứu mạng mình; vì ai muốn cứu mạng mình trong thế gian này, sẽ mất nó trong thế giới mai sau.

  28 Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình trong thế giới này thì sẽ được lại trong thế giới mai sau.

  29 Vậy nên, hãy từ bỏ thế gian để cứu linh hồn mình, vì người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hoặc người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?