Lời Giới Thiệu
  Footnotes

  Các Tuyển Tập từ Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith

  Sau đây là các phần được tuyển chọn từ Bản Dịch Bản Kinh Thánh King James của Joseph Smith (BDJS). Chúa đã soi sáng Tiên Tri Joseph Smith để phục hồi lại các lẽ thật cho bản văn Kinh Thánh mà đã bị mất hay bị thay đổi từ khi những lời nguyên thủy được viết ra. Những lẽ thật phục hồi này đã làm sáng tỏ giáo lý và cải tiến sự hiểu biết về thánh thư. Những đoạn được tuyển chọn cho Sách Hướng Dẫn sẽ giúp cải tiến sự hiểu biết thánh thư của các anh chị em bất luận ngôn ngữ nào mà những đoạn này được phiên dịch.

  Vì Chúa mặc khải cho ông Joseph một số lẽ thật mà các tác giả nguyên thủy có lần đã ghi chép, nên Bản Dịch của Joseph Smith không giống bất cứ bản dịch Kinh Thánh nào khác trên thế giới. Trong ý nghĩa này, chữ phiên dịch được dùng trong một cách thức rộng rãi và khác biệt hơn thường lệ, vì bản dịch của Joseph Smith có sự mặc khải nhiều hơn là sự phiên dịch theo đúng nguyên văn từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Muốn biết thêm chi tiết về BDJS, xin xem “Bản Dịch của Joseph Smith (BDJS)” trong bản liệt kê các đề tài theo vần mẫu tự trong Sách Hướng Dẫn này.

  Sự minh họa sau đây cho thấy một đoạn tuyển chọn mẫu từ BDJS:

  mẫu

  BDJS, Ma Thi Ơ 4:1, 5–6, 8–9 (so sánh Ma Thi Ơ 4:1, 5–6, 8–9; những thay đổi tương tự đã được thực hiện trong Lu Ca 4:2, 5–11)

  (Chúa Giê Su được Thánh Linh, chứ không phải Sa Tan, đưa đi.)

  1 Rồi Chúa Giê Su được Thánh Linh đưa đi, vào đồng vắng, để ở cùng với Thượng Đế.

  5 Rồi Chúa Giê Su được đem vào thành thánh, và Thánh Linh đặt Ngài trên nóc đền thờ.

  6 Rồi quỷ dữ đến cùng Ngài và nói rằng: Nếu ngươi là Con Trai của Thượng Đế, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Ngài sẽ truyền các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay của họ, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá vào bất cứ lúc nào chăng.

  8 Và lại nữa, Chúa Giê Su đang ở trong Thánh Linh, và Thánh Linh đem Ngài lên trên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian cùng sự vinh quang của các vương quốc ấy.

  9 Và quỷ dữ lại đến cùng Ngài, và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống mà thờ lạy ta.

  Câu tham khảo này bằng chữ in đậm là đoạn văn trong bản dịch Kinh Thánh King James của Joseph Smith. Vì bản dịch của ông phục hồi lại những lời cho bản văn Kinh Thánh, nên các con số câu có thể khác biệt với ấn bản mà các anh chị em đang dùng.

  Trong các dấu ngoặc là câu tham khảo trong Kinh Thánh của các anh chị em mà các anh chị em nên so sánh với bản dịch của Joseph Smith.

  Lời phát biểu này giải thích giáo lý nào Joseph Smith đã làm sáng tỏ với bản phiên dịch của ông.

  Đây là bản văn khi Joseph Smith phiên dịch.