Thánh Thư
Môi Se 1


Các Tuyển Tập từ
Sách Môi Se

Một đoạn trích ra từ bản dịch Kinh Thánh như đã được mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith, tháng Sáu năm 1830–tháng Hai năm 1831.

Chương 1

(Tháng Sáu năm 1830)

Thượng Đế hiện ra cho Môi Se thấy—Môi Se được biến hình—Ông chạm trán với Sa Tan—Môi Se trông thấy nhiều thế giới có dân cư ở—Có vô số thế giới đã được Vị Nam Tử sáng tạo—Công việc và vinh quang của Thượng Đế là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.

1 Những lời của Thượng Đế, là những lời Ngài aphán cùng bMôi Se vào lúc Môi Se được đem lên trên một ngọn núi rất cao,

2 Và ông atrông thấy Thượng Đế bmặt đối mặt, và ông nói chuyện với Ngài, và cvinh quang của Thượng Đế tỏa lên người Môi Se; do đó Môi Se có thể dchịu nổi sự hiện diện của Ngài.

3 Và Thượng Đế phán cùng Môi Se rằng: Này, ta là Đức Chúa Trời aToàn Năng, và bBất Tận là danh ta; vì ta không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc; vậy chẳng phải điều này là bất tận hay sao?

4 Và này, ngươi là con trai của ta; vậy ngươi hãy anhìn, và ta sẽ cho ngươi thấy tác phẩm của bbàn tay ta; nhưng không phải tất cả, vì ccông việc của ta không có dtận cùng, và cả elời của ta cũng vậy, chúng không bao giờ chấm dứt.

5 Vậy nên, không có ai có thể nhìn thấy được tất cả các công việc của ta, trừ phi kẻ đó biết nhìn thấy tất cả vinh quang của ta; và không ai có thể nhìn thấy tất cả vinh quang của ta mà sau đó lại còn ở trong xác thịt trên thế gian được.

6 Và ta có một công việc cho ngươi, hỡi Môi Se, con trai của ta; và ngươi được tạo theo ahình ảnh của bCon Độc Sinh của ta; và Con Độc Sinh của ta là, và sẽ là cĐấng Cứu Rỗi, vì Con của ta đầy dân điểnelẽ thật; nhưng gkhông có Thượng Đế nào ngoài ta cả, và tất cả mọi sự vật đều hiện diện với ta, vì ta hbiết tất cả chúng.

7 Và giờ đây, này, hỡi Môi Se, con trai của ta, ta cho ngươi thấy điều này, vì ngươi đang ở trong thế gian, nên giờ đây ta cho ngươi trông thấy nó.

8 Và chuyện rằng Môi Se nhìn và ông trông thấy athế gian nơi ông đã được tạo sinh; và Môi Se btrông thấy thế gian và các chốn tận cùng của nó, cùng tất cả con cái loài người đang được và đã được tạo sinh; và ông rất đỗi ckinh ngạc và lấy làm lạ trước những điều này.

9 Và sự hiện diện của Thượng Đế rút khỏi Môi Se, khiến vinh quang của Ngài không còn tỏa lên mình Môi Se nữa; và Môi Se bị bỏ lại một mình. Và khi ông bị bỏ lại một mình, ông ngã xuống đất.

10 Và chuyện rằng nhiều giờ trôi qua trước khi Môi Se lấy lại asức khỏe bình thường của một con người; và ông tự nói với mình: Giờ đây, nhờ có chuyện này tôi mới biết rằng con người bchẳng có nghĩa gì hết, đây là một điều tôi đã không bao giờ nghĩ tới.

11 Nhưng giờ đây, chính mắt tôi đã được thấy aThượng Đế; nhưng không phải bằng mắt bthiên nhiên, mà là bằng mắt thuộc linh, vì mắt thiên nhiên của tôi không thể nào thấy được; vì tôi sẽ chéo dầndchết đi trong sự hiện diện của Ngài; nhưng vinh quang của Ngài đã tỏa lên tôi; và tôi đã nhìn được emặt Ngài, vì tôi đã được gbiến hình trước mặt Ngài.

12 Và chuyện rằng, khi Môi Se nói xong những lời này, này, aSa Tan đến bcám dỗ ông, nó nói rằng: Hỡi Môi Se, con của người, hãy thờ phượng ta.

13 Và chuyện rằng Môi Se nhìn Sa Tan và nói rằng: Ngươi là ai? Vì này, ta là acon trai của Thượng Đế, được tạo theo hình ảnh Con Độc Sinh của Ngài; và vinh quang của ngươi đâu, mà ta cần phải thờ phượng ngươi?

14 Vì này, ta hẳn không thể nhìn được Thượng Đế trừ phi vinh quang của Ngài tỏa lên ta, và ta được abiến hình trước mặt Ngài. Nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi trong con người thiên nhiên, chẳng phải đúng như vậy sao?

15 Phước thay danh của Thượng Đế ta, vì Thánh Linh của Ngài không hoàn toàn rút khỏi ta, bằng chẳng vậy thì vinh quang của ngươi đâu, vì chỉ có bóng tối đến với ta? Và ta có thể xét đoán được giữa ngươi và Thượng Đế, vì Thượng Đế có phán với ta rằng: Hãy athờ Thượng Đế và chỉ bphục vụ một mình Ngài mà thôi.

16 Hỡi Sa Tan, hãy cút đi; chớ dối gạt ta; vì Thượng Đế có phán với ta rằng: Ngươi được tạo theo ahình ảnh Con Độc Sinh của ta.

17 Và Ngài còn ban cho ta nhiều giáo lệnh khi Ngài gọi ta ra khỏi abụi gai đang cháy mà phán rằng: Hãy bkêu cầu Thượng Đế trong danh Con Độc Sinh của ta, và hãy thờ phượng ta.

18 Và Môi Se lại nói rằng: Ta sẽ không ngừng kêu cầu Thượng Đế, ta có nhiều điều khác để cầu vấn Ngài: vì vinh quang của Ngài đã ở trên ta, vậy nên ta có thể xét đoán được giữa Ngài và ngươi. Vậy hãy đi khuất đi, hỡi Sa Tan.

19 Và giờ đây, khi Môi Se nói xong những lời ấy, Sa Tan thét lên một tiếng lớn, và to tiếng thống mạ thế gian, và ra lệnh rằng: Ta là aCon Độc Sinh, hãy thờ phượng ta.

20 Và chuyện rằng Môi Se bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng; và khi ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ông trông thấy sự đắng cay của angục giới. Tuy nhiên, khi bkêu cầu Thượng Đế, ông nhận được sức mạnh, và ông truyền lệnh rằng: Hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi ta, vì ta chỉ thờ phượng một Thượng Đế này mà thôi, đó là Thượng Đế của vinh quang.

21 Và giờ đây, aSa Tan bắt đầu run sợ, và trái đất rung chuyển; và Môi Se nhận được sức mạnh, và kêu cầu Thượng Đế mà rằng: Trong danh Con Độc Sinh, hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi nơi đây.

22 Và chuyện rằng, Sa Tan thét lên một tiếng lớn, và khóc than, rên rỉ và anghiến răng; và nó đi khỏi nơi đó, tức là khỏi nơi hiện diện của Môi Se, khiến ông không còn thấy nó nữa.

23 Và giờ đây Môi Se đã làm chứng về việc này; nhưng vì sự tà ác, nên con cái loài người không biết đến lời chứng ấy.

24 Và chuyện rằng sau khi Sa Tan rời khỏi nơi hiện diện của Môi Se, thì ông ngước mắt lên trời, được đầy dẫy aĐức Thánh Linh, là Đấng làm chứng về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con;

25 Và khi kêu cầu đến danh của Thượng Đế, ông lại trông thấy vinh quang của Ngài, vì nó tỏa lên ông; và ông nghe một tiếng nói phán rằng: Phước thay cho ngươi, hỡi Môi Se, vì ta, Đấng Toàn Năng, đã chọn ngươi, và ngươi sẽ được làm cho trở nên mạnh mẽ hơn nhiều abiển cả; vì chúng sẽ tuân theo blệnh truyền của ngươi như thể ngươi là cThượng Đế vậy.

26 Và trông kìa, ta ở với ngươi, ngay cả cho đến ngày cuối cùng của đời ngươi; vì ngươi sẽ agiải thoát dân của ta khỏi bách nô lệ, đó là cY Sơ Ra Ên, ddân chọn lọc của ta.

27 Và chuyện rằng, khi tiếng nói còn đang phán ra, Môi Se đưa mắt và anhìn thấy thế gian, phải, ngay cả toàn thể thế gian; và không có một phần nhỏ nào mà ông không nhìn thấy, và ông phân biệt được là nhờ Thánh Linh của Thượng Đế.

28 Và ông cũng nhìn thấy các dân cư trên ấy, và không có một người nào mà ông không nhìn thấy; và ông phân biệt được họ là nhờ Thánh Linh của Thượng Đế; và con số của họ rất đông, ngay cả đông vô số như những hạt cát trên bờ biển.

29 Và ông nhìn thấy nhiều xứ; và mỗi xứ được gọi là ađất, và trên mỗi xứ đều có dân cư ở.

30 Và chuyện rằng Môi Se kêu cầu Thượng Đế mà rằng: Con cầu xin Ngài cho con biết tại sao những vật này là như vậy, và Ngài đã tạo dựng chúng bằng gì?

31 Và này, vinh quang của Chúa lại tỏa lên Môi Se, khiến Môi Se lại được đứng ở nơi hiện diện của Thượng Đế và nói chuyện với Ngài amặt đối mặt. Và Đức Chúa Trời phán bảo Môi Se rằng: Vì bmục đích riêng của ta, ta đã làm ra những vật này. Đây là sự thông sáng của ta và nó ở trong ta.

32 Và bằng alời nói của quyền năng ta, ta đã sáng tạo ra chúng, đó là Con Độc Sinh của ta, là Đấng đầy bân điểnclẽ thật.

33 Và ta đã asáng tạo ra vô số bthế giới; và ta cũng sáng tạo ra chúng vì mục đích riêng của ta; và ta sáng tạo ra chúng qua Vị Nam Tử, tức là cCon Độc Sinh của ta.

34 angười đầu tiên của loài người được ta gọi là bA Đam, có nghĩa là cnhiều.

35 Nhưng ta chỉ nói với ngươi về trái đất này và những dân cư trên ấy mà thôi. Vì này, có nhiều thế giới đã qua đi bởi lời nói của quyền năng ta. Và có nhiều thế giới đang còn tồn tại, và đối với loài người chúng không thể đếm được; nhưng đối với ta mọi thứ đều đếm được, vì chúng là của ta và ta abiết rõ chúng.

36 Và chuyện rằng Môi Se thưa cùng Chúa rằng: Hỡi Thượng Đế, xin Ngài thương xót tôi tớ của Ngài để nói cho con biết về trái đất này, và những dân cư của nó, và luôn cả các tầng trời, và được vậy thì tôi tớ của Ngài sẽ thỏa mãn.

37 Và Đức Chúa Trời phán cùng Môi Se rằng: aCác tầng trời, có rất nhiều, và đối với loài người chúng không thể nào đếm được; nhưng đối với ta thì đếm được, vì chúng là của ta.

38 Và khi nào một trái đất cùng với các tầng trời của nó qua đi, thì một trái đất khác sẽ đến; và không có asự chấm dứt đối với các công việc của ta, hay đối với các lời nói của ta.

39 Vì này, đây là acông việc của ta và bsự vinh quang của ta—là để mang lại csự bất diệtdcuộc sống vĩnh cửu cho loài người.

40 Và giờ đây, hỡi Môi Se, con trai của ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe về trái đất này là nơi mà ngươi đang đứng; và ngươi phải aviết những điều mà ta sắp nói đây.

41 Và vào ngày mà con cái loài người xem những lời nói của ta như hư không, và abỏ đi nhiều lời của ta trong sách mà ngươi sẽ viết, này, ta sẽ lập lên một người khác bgiống như ngươi; và cnhững lời nói đó sẽ lại có ở giữa đám con cái loài người—giữa tất cả những người có đức tin.

42 (Những lời này được aphán cùng Môi Se trên núi, mà tên ngọn núi này sẽ không được tiết lộ cho con cái loài người biết. Và giờ đây, những lời đó được phán cùng ngươi. Chớ cho ai thấy những lời này, ngoại trừ những kẻ tin. Quả thật vậy. A Men.)