Môi Se
  Footnotes
  Theme

  Môi Se

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước đã dẫn dắt dân Y Sơ Ra Ên ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập và đã lập lên cho họ một bộ luật pháp về tôn giáo, xã hội và sự ăn uống theo như Thượng Đế mặc khải.

  Giáo vụ của Môi Se vượt ngoài giới hạn cuộc sống trần thế của ông. Joseph Smith giảng dạy rằng, cùng với Ê Li, ông đã đến Núi Biến Hình và truyền giao các chìa khóa của chức tư tế cho Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng (MTƠ 17:3–4; Mác 9:4–9; LuCa 9:30; GLGƯ 63:21).

  Môi Se hiện đến cùng Joseph Smith và Oliver Cowdery vào ngày 3 tháng Tư năm 1836 trong đền thờ ở Kirtland, Ohio, và truyền giao cho họ các chìa khóa về sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên (GLGƯ 110:11).

  Sự mặc khải ngày sau nói nhiều về Môi Se. Ông được nhắc đến thường xuyên trong Sách Mặc Môn, và từ Giáo Lý và Giao Ước chúng ta học biết về giáo vụ của ông (GLGƯ 84:20–26) và rằng ông nhận được chức tư tế từ cha vợ của ông là Giê Trô (GLGƯ 84:6).

  Sự mặc khải ngày sau cũng xác nhận những lời tường thuật trong Kinh Thánh về giáo vụ của ông trong con cái của Y Sơ Ra Ên và tái xác nhận rằng ông là tác giả năm cuốn sách đầu của Cựu Ước (1 NêPhi 5:11; MôiSe 1:40–41).

  Sách Môi Se

  Một cuốn sách trong Trân Châu Vô Giá chứa đựng bản phiên dịch được soi dẫn của Joseph Smith về bảy chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký.

  Chương 1 ghi lại khải tượng mà trong đó Môi Se trông thấy Thượng Đế, là Đấng đã tiết lộ cho ông biết trọn kế hoạch cứu rỗi. Các chương 2–5 là sự tường thuật về Sự Sáng Tạo và Sự Sa Ngã của loài người. Các chương 6–7 chứa đựng một khải tượng về Hê Nóc và giáo vụ của ông trên thế gian. Chương 8 chứa đựng khải tượng về Nô Ê và Đại Hồng Thủy.

  Năm cuốn sách của Môi Se

  Năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước được gọi là các sách của Môi Se. Các bảng khắc bằng đồng mà Nê Phi lấy từ La Ban có chứa đựng các sách của Môi Se (1 NêPhi 5:11).