Phước Lành Tộc Trưởng
    Footnotes
    Theme

    Phước Lành Tộc Trưởng

    Các phước lành ban cho những người tín hữu xứng đáng của Giáo Hội bởi các vị tộc trưởng được sắc phong. Phước lành tộc trưởng chứa đựng những lời khuyên dạy của Chúa ban cho người tiếp nhận phước lành này và cho biết dòng dõi của người đó trong gia tộc Y Sơ Ra Ên. Những người cha có thể ban các phước lành đặc biệt với tư cách là các tộc trưởng trong gia đình, nhưng những phước lành như thế không được ghi chép hay lưu giữ bởi Giáo Hội.