Na A Man
    Footnotes
    Theme

    Na A Man

    Trong Cựu Ước, quan tổng binh của vua Sy Ri. Ông cũng là người bị bệnh phung. Qua đức tin của đứa tớ gái người Y Sơ Ra Ên, ông đã đi tới Y Sơ Ra Ên để gặp tiên tri Ê Li Sê. Ông được chữa lành bệnh phung bằng cách tự hạ mình và tắm bảy lần dưới sông Giô Đanh theo như lời tiên tri Ê Li Sê chỉ dạy (2 Vua 5:1–19; LuCa 4:27).