Trường Tiên Tri
    Footnotes
    Theme

    Trường Tiên Tri

    Ở Kirtland, Ohio (Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ), trong mùa đông 1832–1833, Chúa truyền lệnh cho Joseph Smith phải tổ chức một ngôi trường với mục đích huấn huyện các chức sắc của Giáo Hội về tất cả mọi điều thuộc về phúc âm và vương quốc của Thượng Đế. Có nhiều vị lãnh đạo ban đầu của Giáo Hội xuất phát từ ngôi trường này. Một trường tiên tri khác, hay là trường anh cả, do anh Parley P. Pratt điều khiển ở Hạt Jackson, Missouri (GLGƯ 97:1–6). Những ngôi trường tương tự như vậy cũng được tổ chức ngay sau khi các Thánh Hữu di cư đến Miền Tây; tuy nhiên, chẳng bao lâu sau các trường này đã bị đình chỉ. Việc giảng dạy phúc âm ngày nay được thực hiện ở nhà, ở các nhóm túc số chức tư tế, và các tổ chức bổ trợ khác nhau, cũng như qua các trường học và lớp giáo lý và các viện giáo lý của Giáo Hội.