Phần Giúp Đỡ Học Tập
Mặc Khải


Mặc Khải

Sự giao tiếp của Thượng Đế với các con cái của Ngài trên thế gian. Sự mặc khải có thể đến nhờ Ánh Sáng của Đấng Ky Tô và Đức Thánh Linh bằng sự soi dẫn, các khải tượng, các chiêm bao hay những sự viếng thăm của các thiên sứ. Mặc khải cung ứng sự chỉ dẫn mà có thể dẫn dắt những người trung tín đến sự cứu rỗi vĩnh cửu trong vương quốc thượng thiên.

Chúa mặc khải công việc của Ngài cho các tiên tri của Ngài biết và xác nhận với các tín đồ rằng những điều mặc khải cho các tiên tri là đúng thật (AMốt 3:7). Qua sự mặc khải, Chúa cung cấp sự hướng dẫn cá nhân cho tất cả mọi người nào biết tìm kiếm nó và những người có đức tin, biết hối cải và tuân theo phúc âm của Chúa Giê su Ky Tô. Joseph Smith đã nói: “Đức Thánh Linh là một Đấng mặc khải và không một ai có thể nhận được Đức Thánh Linh mà không tiếp nhận những điều mặc khải.”

Trong Giáo Hội của Chúa, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải cho Giáo Hội và cho thế gian. Chủ Tịch Giáo Hội là người duy nhất mà Chúa cho phép tiếp nhận điều mặc khải cho Giáo Hội (GLGƯ 28:2–7). Mỗi người đều có thể nhận điều mặc khải cá nhân cho sự lợi ích riêng của mình.