Sách Mặc Môn
  Footnotes
  Theme

  Sách Mặc Môn

  Một trong bốn quyển sách thánh thư được Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô chấp nhận. Sách là truyện tóm lược các biên sử về những dân cư thời xưa ở Mỹ Châu do một vị tiên tri thời xưa tên là Mặc Môn viết ra. Sách được ghi chép ra để làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Về biên sử này, Tiên Tri Joseph Smith, là người đã phiên dịch nó bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã nói: “Tôi đã nói với các anh em rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ một cuốn sách nào khác” (xem lời giới thiệu ở phần trước của Sách Mặc Môn).

  Sách Mặc Môn là một biên sử tôn giáo về ba nhóm người từ Cựu Thế Giới di cư đến các lục địa Mỹ Châu. Những nhóm người này được dẫn dắt bởi các vị tiên tri là những người đã ghi chép các lịch sử tôn giáo và thế tục của họ trên các bảng khắc bằng kim loại. Sách Mặc Môn ghi lại sự hiện đến của Chúa Giê Su Ky Tô cùng dân chúng ở Châu Mỹ sau khi Sự Phục Sinh của Ngài. Một kỷ nguyên hai trăm năm hòa bình tiếp theo sau lần hiện đến đó của Đấng Ky Tô.

  Mô Rô Ni, vị tiên tri sử gia người Nê Phi cuối cùng, đã niêm phong các biên sử tóm lược về những dân này và đem cất giấu vào khoảng năm 421 sau T.C. Năm 1823, Mô Rô Ni, đã được phục sinh, viếng thăm Joseph Smith và về sau giao cho Joseph Smith các biên sử thiêng liêng cổ xưa này để phiên dịch và phổ biến cho thế gian với tính cách là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô.