Gia Cốp, Con Trai của Lê Hi
  Footnotes
  Theme

  Gia Cốp, Con Trai của Lê Hi

  Một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn và là tác giả của nhiều bài giảng trong các sách 2 Nê Phi và Gia Cốp (2 NêPhi 6–11; GCốp 1–7).

  Sách Gia Cốp

  Cuốn sách thứ ba trong Sách Mặc Môn. Chương 1 cho biết rằng Nê Phi chuyển giao các biên sử cho Gia Cốp và kế đó sắc phong cho Gia Cốp và em ông là Giô Sép chức thầy tư tế và thầy giảng cho dân này. Các chương 2–4 là những bài giảng khiển trách dân chúng phải sống trong sạch về mặt đạo đức. Gia Cốp cũng giảng dạy về sự hiện đến của một Đấng Mê Si cứu chuộc, và ông đưa ra những lý do tại sao một số người ở Y Sơ Ra Ên sẽ không chấp nhận Ngài khi Ngài đến. Các chương 5–6 chứa đựng chứng ngôn của Gia Cốp và chuyện ngụ ngôn có tính cách tiên tri về lịch sử và sứ mệnh của dân Y Sơ Ra Ên. Chương 7 chứa đựng câu chuyện về một kẻ chống báng có học thức tên là Sê Rem, hắn bị những lời chứng thiêng liêng của Gia Cốp chế ngự.