Công Bình, Công Lý
    Footnotes
    Theme

    Công Bình, Công Lý

    Hậu quả chắc chắn của các phước lành dành cho những tư tưởng và hành động ngay chính, và hình phạt dành cho những tội lỗi không được hối cải. Lẽ công bằng là một luật pháp vĩnh cửu đòi hỏi một hình phạt mỗi khi luật pháp của Thượng Đế bị vi phạm (AnMa 42:13–24). Kẻ có tội phải trả hình phạt đó nếu không biết hối cải (MôSiA 2:38–39; GLGƯ 19:17). Nếu người ấy biết hối cải, Đấng Cứu Rỗi trả hình phạt đó qua sự Chuộc Tội, nhờ lòng thương xót (AnMa 34:16).