Tán Trợ Các Vị Lãnh Đạo của Giáo Hội
    Footnotes
    Theme

    Tán Trợ Các Vị Lãnh Đạo của Giáo Hội

    Hứa ủng hộ những người nắm giữ các chức vụ lãnh đạo Giáo Hội ở trung ương và địa phương.