Bản Dịch Joseph Smith (BDJS)
  Footnotes
  Theme

  Bản Dịch Joseph Smith (BDJS)

  Bản sửa lại hay bản dịch quyển Kinh Thánh Tiếng Anh của King James, mà tiên tri Joseph Smith bắt đầu vào tháng Sáu năm 1830. Ông được Thượng Đế truyền lệnh phải phiên dịch và coi công việc này là một phần của chức vụ kêu gọi của ông là một vị tiên tri.

  Mặc dù Joseph đã hoàn tất hầu hết công việc phiên dịch này vào khoảng tháng Bảy năm 1833, nhưng ông vẫn tiếp tục công việc cho đến khi ông chết vào năm 1844 để sửa đổi trong khi chuẩn bị bản thảo để xuất bản. Mặc dù ông đã xuất bản một vài phần của bản phiên dịch trong suốt cuộc đời của ông, nhưng có lẽ ông sẽ làm một số thay đổi thêm nếu ông còn sống để cho xuất bản trọn bản phiên dịch này. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Được Tái Tổ Chức đã xuất bản đầu tiên bản phiên dịch được soi dẫn của Joseph Smith vào năm 1867. Họ đã xuất bản nhiều lần kể từ đó cho đến nay.

  Vị Tiên Tri đã học được rất nhiều điều trong tiến trình phiên dịch. Nhiều tiết trong Giáo Lý và Giao Ước nhận được là nhờ công việc phiên dịch của ông (chẳng hạn như GLGƯ 76; 77; 91; và 132). Ngoài ra, Chúa cũng ban cho Joseph những lời chỉ dẫn riêng biệt cho công việc phiên dịch này. Những lời chỉ dẫn này đã được ghi chép trong Giáo Lý và Giao Ước (GLGƯ 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Sách Môi Se và Joseph Smith—Ma Thi Ơ, hiện nay được gồm vào trong Trân Châu Vô Giá, đã được trích thẳng từ Bản Dịch Joseph Smith.

  Bản Dịch Joseph Smith đã phục hồi một số những điều quý giá và minh bạch đã bị thất lạc khỏi Kinh Thánh (1 NêPhi 13). Mặc dù không phải là Kinh Thánh chính thức của Giáo Hội, bản dịch này cũng mang lại nhiều sự hiểu biết thích thú và rất có giá trị trong việc tìm hiểu Kinh Thánh. Nó cũng là một bằng chứng cho sự kêu gọi và giáo vụ thiêng liêng của Tiên Tri Joseph Smith.