Ê Phê Sô, Bức Thư Gửi Cho Người
    Footnotes
    Theme

    Ê Phê Sô, Bức Thư Gửi Cho Người

    Trong Tân Ước, là bức thư do Sứ Đồ Phao Lô viết gửi cho các Thánh Hữu ở Ê Phê Sô. Bức thư này rất quan trọng, vì nó chứa đựng những lời giảng dạy của Phao Lô về Giáo Hội của Đấng Ky Tô.

    Chương 1 chứa đựng những lời chào thăm thường lệ. Các chương 2–3 giải thích sự thay đổi xảy ra trong dân chúng khi họ trở thành tín hữu của Giáo Hội—họ trở thành những người bạn công dân với các Thánh Hữu, với người Dân Ngoại và người Do Thái được hợp nhất trong một Giáo Hội. Các chương 4–6 giải thích vai trò của các Sứ Đồ và các tiên tri, sự cần thiết trong việc hợp nhất và sự cần thiết trong việc mang trọn áo giáp của Thượng Đế.