Ma Thi Ơ
  Footnotes
  Theme

  Ma Thi Ơ

  Một sứ đồ của Chúa Giê Su Ky Tô và là tác giả của cuốn sách đầu tiên trong Tân Ước. Ma Thi Ơ, là người Do Thái thâu thuế cho chính quyền La Mã ở Ca Bê Na Um, có lẽ phục vụ cho vua Hê Rốt An Ti Pha. Ông được gọi là Lê Vi, con trai của A Phê, trước khi ông cải đạo (Mác 2:14). Chẳng bao lâu sau khi ông được kêu gọi để trở thành môn đồ của Chúa Giê Su, ông có một bữa tiệc mà trong đó Chúa đã tham dự (MTƠ 9:9–13; Mác 2:14–17; LuCa 5:27–32). Ma Thi Ơ có lẽ có một sự hiểu biết rộng rãi về thánh thư trong Cựu Ước và đã có thể nhìn thấy được sự ứng nghiệm tường tận của lời tiên tri trong cuộc sống của Chúa. Cuộc đời về sau của vị Sứ Đồ này ít được biết đến. Có một truyền thuyết quả quyết cho rằng ông đã tử vì đạo.

  Sách Phúc Âm của Ma Thi Ơ

  Cuốn sách thứ nhất trong Tân Ước. Phúc Âm của Ma Thi Ơ lúc khởi đầu có lẽ được viết ra để cho những người Do Thái ở Phi Li Tin dùng. Sách có nhiều câu trích dẫn từ Cựu Ước. Mục đích chính của Ma Thi Ơ là để chứng tỏ rằng Chúa Giê Su là Đấng Mê Si mà các tiên tri trong Cựu Ước đã nói đến. Ông cũng nhấn mạnh rằng Chúa Giê Su là Vua và vị Phán Quan của loài người.

  Để có một bản liệt kê về những sự kiện trong cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi được mô tả trong Sách Phúc Âm của Ma Thi Ơ, hãy xem Sự Hòa Hợp của Các Sách Phúc Âm trong phụ lục.