Ra Mê Um Tôm
    Footnotes
    Theme

    Ra Mê Um Tôm

    Trong Sách Mặc Môn, một diễn đàn cao mà nơi đó dân Giô Ram, là những người Nê Phi bội giáo, đứng cầu nguyện (AnMa 31:8–14, 21).