Quan Xét, Sách Các
    Footnotes
    Theme

    Quan Xét, Sách Các

    Một cuốn sách trong Cựu Ước. Sách Các Quan Xét nói về dân Y Sơ Ra Ên từ cái chết của Giô Suê đến khi Sa Mu Ên sinh ra.

    Các chương 1–3 là lời mở đầu cho toàn bộ sách Các Quan Xét. Các chương này giải thích rằng vì dân Y Sơ Ra Ên không đánh đuổi kẻ thù của mình (QXét 1:16–35), nên dân Y Sơ Ra Ên phải gánh chịu hậu quả: mất đức tin, kết hôn với những người vô tín ngưỡng, và thờ thần tượng. Các chương 4–5 kể lại các kinh nghiệm của Đê Bô Ra và Ba Rác, là những người đã giải cứu Y Sơ Ra Ên khỏi dân Ca Na An. Các chương 6–8 là những kinh nghiệm củng cố đức tin của Ghê Đê Ôn, là người mà Chúa đã ban phước để giải cứu Y Sơ Ra Ên khỏi dân Ma Đi An. Trong các chương 9–12, có một số người lên làm phán quan ở Y Sơ Ra Ên, trong thời gian mà đa số dân Y Sơ Ra Ên ở trong tình trạng bội giáo và bị chi phối bởi những người cai trị ngoại quốc. Các chương 13–16 kể về sự ra đời và sự sa ngã của vị phán quan cuối cùng, tức là Sam Sôn. Các chương cuối cùng, 17–21, có thể được diễn tả như là phần phụ lục, phần này vạch trần những sự đắm chìm tội lỗi của Y Sơ Ra Ên.