Tự Do
    Footnotes
    Theme

    Tự Do

    Quyền hay khả năng tự lựa chọn mà không bị cưỡng bách. Trong ý nghĩa thuộc linh, một người mà hối cải và tuân theo ý muốn của Thượng Đế thì được buông tha khỏi vòng nô lệ của tội lỗi nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (MôSiA 5:8).