Phần Giúp Đỡ Học Tập
Cuộc Sống Tiền Dương Thế


Cuộc Sống Tiền Dương Thế

Cuộc sống trước khi có cuộc sống thế gian. Tất cả mọi người nam và người nữ đều đã sống với Thượng Đế với tư cách là những đứa con linh hồn của Ngài trước khi xuống thế gian để trở thành những con người hữu diệt. Điều này đôi khi được gọi là trạng thái thứ nhất (ARHam 3:26).

In