Chuộc Tội
    Footnotes
    Theme

    Chuộc Tội

    Để hòa giải loài người với Thượng Đế.

    Như được dùng trong thánh thư, chuộc tội là nhận chịu hình phạt thay cho một hành động tội lỗi, nhờ đó giải trừ được những hậu quả tội lỗi của một người phạm tội biết hối cải và cho phép người đó được hòa giải với Thượng Đế. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng duy nhất có khả năng mang lại sự chuộc tội hoàn hảo cho tất cả nhân loại. Ngài có khả năng làm như vậy vì Ngài đã được lựa chọn và tiền sắc phong trong Đại Hội Đồng trước khi thế gian được tạo dựng (ÊThe 3:14; MôiSe 4:1–2; ARHam 3:27), Ngài là Con Độc Sinh thiêng liêng của Thượng Đế và cuộc sống vô tội của Ngài. Sự Chuộc Tội của Ngài gồm có việc Ngài chịu thống khổ vì tội lỗi của nhân loại, máu Ngài đổ ra, và cái chết cùng sự phục sinh của Ngài ra khỏi ngôi mộ (ÊSai 53:3–12; LuCa 22:44; MôSiA 3:5–11; AnMa 7:10–13; GLGƯ 19:16–19). Nhờ vào Sự Chuộc Tội mà tất cả mọi người sẽ sống lại từ cõi chết với những thể xác bất diệt (1 CRTô 15:22). Sự Chuộc Tội cũng mang đến một con đường cho chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi và sống với Thượng Đế mãi mãi. Nhưng một người khi đến tuổi có trách nhiệm giải trình và tiếp nhận luật pháp chỉ có thể nhận được những phước lành này nếu người đó có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, biết hối cải tội lỗi của mình, tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi và tuân giữ các điều giáo lệnh của Thượng Đế. Những ai chưa đến tuổi có trách nhiệm giải trình và những ai chưa biết đến luật pháp đều được cứu chuộc qua Sự Chuộc Tội (MôSiA 15:24–25; MRNi 8:22). Thánh thư giảng dạy rõ rằng nếu Đấng Ky Tô đã không chuộc các tội lỗi của chúng ta, thì không có luật pháp, giáo lễ hay sự hy sinh nào có thể làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý được, và loài người không bao giờ có thể trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế được (2 NêPhi 2; 9).