Gát, Con Trai của Gia Cốp
  Footnotes
  Theme

  Gát, Con Trai của Gia Cốp

  Trong Cựu Ước, con trai của Gia Cốp và Xinh Ba (STKý 30:10–11). Con cháu của ông trở thành một chi tộc của Y Sơ Ra Ên.

  Chi tộc Gát

  Về phước lành của Gia Cốp ban cho con trai ông là Gát, xem Sáng Thế Ký 49:19. Về phước lành của Môi Se ban cho chi tộc Gát, xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:20–21. Theo những phước lành này, con cháu của Gát sẽ trở thành một dân tộc hiếu chiến. Các đất đai ban phát cho họ ở xứ Ca Na An thì nằm về phía đông Sông Giô Đanh và bao gồm những phần đất rất tốt cho việc chăn nuôi súc vật và có rất nhiều nước.