Nhà Kho
    Footnotes
    Theme

    Nhà Kho

    Nơi mà vị giám trợ nhận, trông nom, và ban phát những của lễ hiến dâng của các Thánh Hữu Ngày Sau cho những người nghèo khó. Mỗi nhà kho lớn nhỏ tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi. Các Thánh Hữu trung tín hiến dâng tài năng, kinh nghiệm, vật liệu và các phương tiện tài chính cho vị giám trợ để chăm sóc những người nghèo khó lúc túng thiếu. Vậy nên, một nhà kho có thể gồm có một số những dịch vụ, tiền bạc, thực phẩm hay những vật dụng khác có sẵn. Vị giám trợ là người quản lý nhà kho và phân phát hàng hóa và dịch vụ tùy theo nhu cầu và do Thánh Linh của Chúa hướng dẫn (GLGƯ 42:29–36; 82:14–19).