Thú Nhận, Thú Tội
    Footnotes
    Theme

    Thú Nhận, Thú Tội

    Thánh thư dùng chữ thú nhận với ít nhất là hai cách. Trong một nghĩa, thú nhận là nói lên đức tin của một người vào một điều gì đó, chẳng hạn như xưng nhận rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô (MTƠ 10:32; RôMa 10:9; 1 Giăng 4:1–3; GLGƯ 88:104).

    Trong một nghĩa khác, thú nhận là nhìn nhận tội lỗi của mình, chẳng hạn như sự thú tội. Đó là bổn phận của tất cả mọi người phải thú nhận tất cả mọi tội lỗi của mình với Chúa để nhận được sự tha thứ của Ngài (GLGƯ 58:42–43). Khi cần thiết, cũng cần phải thú tội với người hay những người mà mình đã phạm lỗi. Những tội lỗi trầm trọng cần phải được thú nhận với một vị lãnh đạo của Giáo Hội (trong hầu hết mọi trường hợp là vị giám trợ).