A Bết Nê Gô
    Footnotes
    Theme

    A Bết Nê Gô

    Trong Cựu Ước, Sa Đơ Rắc, Mê Sác và A Bết Nê Gô là ba người thanh niên Y Sơ Ra Ên, cùng với Đa Ni Ên, được mang đến cung điện của Nê Bu Cát Nết Sa, vua Ba Bi Lôn. Tên Hê Bơ Rơ của A Bết Nê Gô là A Xa Ria. Bốn người thanh niên này từ chối không chịu làm ô uế bản thân mình bởi thịt và rượu của vua (ĐNÊn 1). Sa Đơ Rắc, Mê Sác và A Bết Nê Gô bị nhà vua quăng vào lò lửa nóng hực nhưng được Vị Nam Tử của Thượng Đế bảo tồn mạng sống một cách kỳ diệu (ĐNÊn 3).