Smith, Joseph F.
    Footnotes
    Theme

    Smith, Joseph F.

    Vị Chủ Tịch thứ sáu của Giáo Hội; Con trai duy nhất của Hyrum và Mary Fielding Smith. Ông sinh ngày 13 tháng Mười Một năm 1838, và chết ngày 13 tháng Mười Một năm 1918.