Tương Giao, Thân Thiện
    Footnotes

    Tương Giao, Thân Thiện

    Đối với các Thánh Hữu Ngày Sau, sự thân thiện gồm có việc kết tình thân hữu, phục vụ, nâng đỡ, và làm vững mạnh người khác.