Tin
    Footnotes
    Theme

    Tin

    Có đức tin vào một người nào đó hay chấp nhận một điều gì đó là đúng thật. Một người cần phải hối cải và tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô để được cứu vào vương quốc của Thượng Đế (GLGƯ 20:29).