Whitney, Newel K.
    Footnotes
    Theme

    Whitney, Newel K.

    Một vị lãnh đạo ban đầu trong Giáo Hội phục hồi. Newel K. Whitney là vị giám trợ ở Kirtland, Ohio (Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ), và về sau phục vụ với tư cách là Giám Trợ Chủ Tọa của Giáo Hội (GLGƯ 72:1–8; 104; 117).