Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 117


Tiết 117

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Far West, Missouri, ngày 8 tháng Bảy năm 1838, về những bổn phận cấp bách của William Marks, Newel K. Whitney, và Oliver Granger.

1–9, Các tôi tớ của Chúa không được tham lam những điều thế tục, vì “tài sản có nghĩa lý gì đối với Chúa?”; 10–16, Họ phải từ bỏ sự nhỏ nhoi trong tâm hồn, và những sự hy sinh của họ sẽ là những điều thiêng liêng đối với Chúa.

1 Thật vậy, Chúa đã phán với tôi tớ William Marks của ta, và luôn cả với tôi tớ Newel K. Whitney của ta như vầy: Họ phải nhanh chóng thanh toán công việc của mình và lên đường rời khỏi đất Kirtland trước khi ta, là Chúa, lại cho tuyết rơi xuống trên mặt đất này.

2 Họ phải tỉnh giấc mà đứng dậy, và rời khỏi chứ không được chần chờ, vì ta, là Chúa, truyền lệnh như vậy.

3 Vậy nên, nếu họ chần chờ thì điều không hay sẽ đến với họ.

4 Họ phải hối cải tất cả tội lỗi, và tất cả những điều ham muốn tham lam của mình trước mắt ta, lời Chúa phán; vì atài sản có nghĩa lý gì đối với ta? Lời Chúa phán.

5 Hãy dùng những tài sản tại Kirtland để thanh toán acác nợ nần, lời Chúa phán. Hãy bỏ những tài sản này, lời Chúa phán, và những gì còn lại thì hãy để ở trong tay các ngươi, lời Chúa phán vậy.

6 Vì há ta chẳng có chim muông trên trời, cá dưới biển, cùng thú vật trong núi hay sao? Há ta chẳng làm ra trái đất hay sao? Há ta chẳng nắm avận mạng của tất cả những đạo quân của các quốc gia trên thế gian này hay sao?

7 Vậy há ta sẽ chẳng làm cho anhững nơi hoang vắng được nẩy chồi đâm hoa, và khiến sinh sôi nẩy nở thật dồi dào hay sao? Lời Chúa phán vậy.

8 Há trên núi aA Đam Ôn Đi A Man, và trên đồng bằng Ô La Ha bSi Nê Ha, hay cxứ nơi A Đam cư ngụ không đủ chỗ sao, để cho các ngươi phải tham lam những điều chỉ bằng một giọt nước mà quên đi những vấn đề hệ trọng?

9 Vậy nên, hãy lên đây đến xứ của dân ta, đó là Si Ôn.

10 Tôi tớ William Marks của ta phải atrung thành về một vài việc, rồi hắn sẽ là người cai quản nhiều việc. Hãy để hắn chủ tọa dân của ta trong thành phố Far West, và hãy để hắn được hưởng những phước lành của dân ta.

11 Tôi tớ Newel K. Whitney của ta phải xấu hổ về đảng aNicolaitanebnhững điều khả ố bí mật của chúng, cùng tất cả những sự nhỏ nhoi trong tâm hồn hắn trước mặt ta, lời Chúa phán, và hãy đến xứ A Đam Ôn Đi A Man, và làm cvị giám trợ cho dân của ta, lời Chúa phán, nhưng không phải chỉ có được cái danh, mà phải làm thật, lời Chúa phán.

12 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta nhớ đến tôi tớ aOliver Granger của ta; này, thật vậy, ta nói cho hắn biết rằng danh của hắn sẽ được ghi nhớ một cách thiêng liêng từ thế hệ này đến thế hệ khác, mãi mãi và đời đời, lời Chúa phán.

13 Vậy nên, hãy để cho hắn thực tâm tranh đấu cho sự cứu chuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội ta, lời Chúa phán; và khi hắn ngã xuống thì hắn sẽ đứng lên lại, vì đối với ta asự hy sinh của hắn sẽ thiêng liêng hơn sự thành công của hắn, lời Chúa phán.

14 Vậy nên, hãy để cho hắn cấp tốc lên đây, đến đất Si Ôn; và đúng kỳ định, hắn sẽ được trở thành một người mua bán cho danh ta, vì lợi ích của dân ta, lời Chúa phán.

15 Vậy nên, không một ai được xem thường tôi tớ Oliver Granger của ta, mà phải để cho những phước lành của dân ta có thể đến với hắn mãi mãi và đời đời.

16 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy để cho tất cả các tôi tớ của ta ở đất Kirtland nhớ đến Chúa Thượng Đế của họ, và nhà của ta nữa, để giữ gìn và bảo tồn cho nhà của ta được thánh, và lật đổ những kẻ đổi bạc vào đúng giờ riêng của ta, lời Chúa phán. Quả thật vậy. A Men.