Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 126


Tiết 126

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại nhà của Brigham Young, ở Nauvoo, Illinois, ngày 9 tháng Bảy năm 1841. Lúc ấy Brigham Young là Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

1–3, Brigham Young được khen ngợi về những công sức của ông và được cho miễn khỏi phải hành trình tới các nước bên ngoài trong tương lai.

1 Hỡi người anh em thân mến và yêu dấu của ta, aBrigham Young, thật vậy Chúa đã phán như vầy với ngươi: Tôi tớ Brigham Young của ta, ngươi không bị đòi hỏi phải rời bỏ gia đình như trước nữa, vì sự dâng hiến của ngươi đã được ta chấp nhận.

2 Ta đã nhìn thấy anhững công sức và lao khổ của ngươi trong những cuộc hành trình vì danh ta.

3 Vậy nên, ta truyền lệnh cho ngươi gửi lời của ta ra hải ngoại, và phải đặc biệt chăm sóc agia đình của ngươi từ nay cho đến mãi mãi về sau. A Men.