Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 26


Tiết 26

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, Oliver Cowdery, và John Whitmer, tại Harmony, Pennsylvania, tháng Bảy năm 1830 (xem tiêu đề của tiết 24).

1, Họ được chỉ thị phải học hỏi thánh thư và thuyết giảng; 2, Luật về sự ưng thuận chung được xác nhận.

1 Này, ta phán cùng các ngươi rằng các ngươi phải dành hết thì giờ của mình vào việc ahọc hỏi và thuyết giảng thánh thư và củng cố giáo hội tại bColesville, và làm công việc của mình trên đất đai, theo như sự đòi hỏi, cho đến khi nào các ngươi đi qua miền tây để tổ chức đại hội kế tiếp; và sau đó các ngươi sẽ được cho biết phải làm gì.

2 Và tất cả mọi điều phải được thực hiện bằng asự ưng thuận chung trong giáo hội, bằng sự cầu nguyện nhiều và bằng đức tin, vì các ngươi phải nhận được mọi điều bằng đức tin. A Men.