Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 94


Tiết 94

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 2 tháng Tám năm 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, và Jared Carter được chỉ định làm một ủy ban xây cất của Giáo Hội.

1–9, Chúa ban lệnh truyền về việc xây cất một ngôi nhà cho công việc làm của Chủ Tịch Đoàn; 10–12, Một nhà in phải được xây cất; 13–17, Các phần thừa hưởng được chỉ định.

1 Và lại nữa, thật vậy ta nói với các ngươi, các bạn của ta, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền, rằng các ngươi phải bắt đầu công việc sắp đặt và chuẩn bị cho sự khởi đầu và nền móng của thành phố giáo khu Si Ôn tại đây, ở đất Kirtland này, bắt đầu tại ngôi nhà của ta.

2 Và này, công việc đó cần phải được thực hiện theo kiểu mẫu mà ta đã ban cho các ngươi.

3 Và mảnh đất đầu tiên ở phía nam phải được biệt riêng cho ta để xây dựng ngôi nhà cho chủ tịch đoàn, cho công việc làm của chủ tịch đoàn, trong việc tiếp nhận các điều mặc khải; và cho công việc giáo vụ của chủ tịch đoàn, trong mọi việc liên quan đến giáo hội và vương quốc.

4 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nhà ấy phải được xây cất chiều rộng năm mươi lăm bộ và chiều dài sáu mươi lăm bộ, tính theo kích thước bên trong.

5 Và sẽ có một gian dưới và một gian trên, theo như kiểu mẫu sẽ được ban cho các ngươi sau này.

6 Và nhà này phải được làm lễ cung hiến cho Chúa từ nền móng của nó, theo ban tư tế, theo kiểu mẫu sẽ được ban cho các ngươi sau này.

7 Và nhà này phải được làm lễ cung hiến hoàn toàn lên Chúa cho công việc của chủ tịch đoàn.

8 Và các ngươi không được để cho bất cứ một vật không thanh sạch nào vào trong đó; và vinh quang của ta sẽ ở đó, và sự hiện diện của ta sẽ ở đó.

9 Nhưng hễ có một vật gì không thanh sạch vào được bên trong thì vinh quang của ta sẽ không ở đó; và sự hiện diện của ta sẽ không vào đó.

10 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, mảnh đất thứ hai về phía nam phải được làm lễ cung hiến cho ta để xây cất một ngôi nhà cho ta, cho công việc ấn loát bản phiên dịch thánh thư của ta, cùng tất cả những gì ta sẽ truyền lệnh cho các ngươi.

11 Và nhà này phải có chiều rộng năm mươi lăm bộ và chiều dài sáu mươi lăm bộ, theo kích thước bên trong; và phải có gian dưới và gian trên.

12 Và nhà này phải được làm lễ cung hiến hoàn toàn lên Chúa từ nền móng của nó, cho công việc ấn loát, về tất cả mọi điều mà ta sẽ truyền lệnh cho các ngươi, để được thánh thiện và không ô uế, theo mẫu mực về tất cả mọi điều mà sẽ được ban cho các ngươi.

13 Và trên mảnh đất thứ ba, tôi tớ Hyrum Smith của ta phải tiếp nhận làm phần thừa hưởng của mình.

14 Còn trên các mảnh đất thứ nhất và thứ hai ở hướng bắc thì các tôi tớ Reynolds Cahoon và Jared Carter của ta phải tiếp nhận làm phần thừa hưởng của mình—

15 Để họ có thể làm công việc mà ta đã chỉ định cho họ, để làm một ủy ban xây cất các ngôi nhà của ta, theo lệnh truyền mà ta, là Đức Chúa Trời, đã ban cho các ngươi.

16 Hai ngôi nhà này không được xây cất cho tới khi nào ta ban cho các ngươi một lệnh truyền về chúng.

17 Và giờ đây ta không ban cho các ngươi điều gì nữa vào lúc này. A Men.

In